Deontologische code

Professioneel Gedrag

De leden van de Belgische Beauty Federatie (BBF):

 • gedragen zich op een professionele en ethisch verantwoorde wijze;
 • leveren enkel diensten waarvoor hij/zij gekwalificeerd en/of gediplomeerd zijn;
 • houden gegevens bij over cliënt die relevant zijn voor de verstrekte diensten;
 • bespreken alle contra-indicaties gerelateerd aan de te leveren diensten;
 • verwijzen indien nodig de cliënt door naar een gekwalificeerd behandelaar als de eigen competentiedomeinen overschreden worden;
 • verstrekken geen valse of foute informatie over de BBF;
 • zullen geen handelingen uitvoeren die indruisen tegen de principes en doelstellingen van de Belgische Beauty Federatie;
 • zullen op een eerlijke manier hun diensten leveren aan de cliënt.

Professioneel Voorkomen 

De leden besteden de grootste zorg aan:

 • hygiëne en professioneel voorkomen;
 • kleding;
 • het linnen;
 • de uitrusting
 • het kantoor, de praktijkruimte en toebehoren.

Zij streven ernaar een ontspannen omgeving te creëren.
Zij zullen transparantie verschaffen inzake de gehanteerde honoraria.

Communicatie en Beroepsgeheim 

De leden zullen duidelijk en oprecht communiceren. Ze behandelen alle verkregen informatie als strikt vertrouwelijk. Zij geven duidelijke informatie over de gebruikte technieken en verduidelijken elk facet van hun professionele handeling indien gewenst.

Professionele Hoffelijkheid 

De leden houden de ethiek van het beroep ten allen tijde in ere. Ze houden zich aan de reglementen van de vereniging en respecteren benamingen, logo’s en copyrights (al of niet gereglementeerd) . De leden streven permanent naar professionele uitmuntendheid. Zij zorgen voor permanente bijscholing in de functionele competentiedomeinen van hun beroepsactiviteiten door training en vorming.

Gebruik van eigendomsrechten BBF 

Als gevolg van uw lidmaatschap verleent de BBF u de rechten om het logo van de vereniging te gebruiken. Deze rechten verlopen bij het beëindigen van uw lidmaatschap. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en heeft enkel een individueel karakter. Het is niet toegestaan om uw certificering door de BBF op welke wijze dan ook door te geven aan partners, familieleden, personeel of een bedrijf.

Respect voor Cliënten 

De leden hebben respect voor de fysieke en emotionele toestand van hun cliënt. Ze maken nooit misbruik van hun professionele hoedanigheid als behandelaar. Zij houden rekening met de individuele grenzen en verlangens van de klant, voor zover deze niet indruisen tegen de persoonlijke, professionele en ethische grenzen van het lid. Zij respecteren de integriteit en de individualiteit van elk persoon. Zij vermijden eender welke vorm van discriminatie tegenover cliënten en collega’s. De leden zijn er aan gehouden om vertrouwen te scheppen en te bewaren tussen zichzelf en hun cliënt en duidelijk grenzen af te bakenen om een sfeer van professionaliteit te genereren.

PROCEDURE LIDMAATSCHAP

Nadat u het online formulier “lidmaatschap aanvragen” heeft ingevuld zal de erkenningscommissie uw dossier bekijken en beoordelen. Indien de commissie oordeelt dat u in aanmerking komt voor het lidmaatschap zal u een mail “uitnodiging tot betaling lidmaatschap” ontvangen. Door uw aanvraag lidmaatschap online in te vullen en te verzenden verbindt u zich ertoe om, na aanvaarding van uw lidmaatschap, het lidgeld gekoppeld aan het lidmaatschap te betalen. Het verschuldigd lidgeld dient binnen de 15 dagen volgend op de aanvaarding van uw lidmaatschap te worden voldaan. Bij niet-betaling van het verschuldigd lidgeld na aanvaarding van uw lidmaatschap, zal de Belgische Beauty Federatie vzw alle wettelijke middelen aanwenden om het lidgeld te innen.

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar